Kvalité och Miljö

Kvalité och miljö

Vi arbetar efter en dokumenterad Kvalitets- och Miljöpolicy

Vi tycker att det är viktigt att hålla en hög kvalité på det arbete vi utför samtidigt som vi värnar om våra anställda och miljön. Vi följer därför en dokumenterad Kvalitets- och Miljöpolicy som är baserad på ISO 9001 och 14001.

Nedan kan du läsa mer om vår Kvalitets- och Miljöpolicy.

Kvalitetspolicy

– Att uppnå hög servicegrad och kvalitet i alla åtagande med motiverad och kompetent personal.

– Vi skall minst uppfylla beställarens krav och arbeta för att ständigt utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta med byggprojekt.

Miljöpolicy

– Vi skall i alla byggprojekt minimera negativ inverkan på den yttre miljön från vår verksamhet.

– Miljökraven i vår verksamhet är formulerad av våra beställare, genom samhällskrav i lagar och författningar och av oss själva i vårt ledningssystem. Vi skall ständigt beakta och följa dessa krav.

– Som ett led i vårt miljöarbete ingår att ständigt vidta åtgärder för att förbättra vårt företags och vår personals miljömedvetande i produktionen för att minska den negativa inverkan på den yttre miljön.

– Miljöpolicyn skall vara känd hos all vår personal samt vara känd hos alla våra samarbetsparters i byggprojekten.

Arbetsmiljöpolicy

– Vi skall säkra en god arbetsmiljö för alla medarbetare i företaget genom allas medvetenhet, kompetens och ansvar i arbetsmiljöfrågor.

– En god och säker arbetsmiljö är i samklang med företagets, våra kunder och samhällets intressen eftersom det gör att vår viktigaste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete.

– En god och säker arbetsmiljö ger vår personal arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling.

– Arbetsmiljöpolicyn skall vara känd hos all vår personal samt vara känd hos alla våra samarbetspartners i byggprojekten.